Az Instruktor Öntevékeny Csoport Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

1. §

A szabályzat célja

(1) A szabályzat célja az alapszabályban nem vagy nem részletesen szabályozott kérdések, eljárások pontos szabályozása, az Egyesület eredményes működésének, az Egyesületi célok megvalósulásának elősegítése.

(2) A szabályzat rendelkezései az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban, az abban megfogalmazott céloknak megfelelően alkalmazandók.

2. §

Az Egyesület főbb adatai

(1) Az Egyesület neve. Instruktor Öntevékeny Csoport Egyesület

(2) Székhelye: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

(3) Az Egyesület adószáma: 18177129-1-42

(4) Az Egyesületet a Fővárosi Bíróság 16.Pk.60.362/2002/1. számú, 2002. 06. 03. napján kelt, jogerős végzésével 10008. sorszám alatt nyilvántartásba vette.

(5) Bankszámlaszáma: 11944447-06333920-10000001

3. §

Az Egyesület működésének alapelvei

(1) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat /továbbiakban: SzMSz/ a hatályos jogszabályok, valamint az Egyesület Alapszabályának figyelembevételével készült.

(2) E szabályzat célja az (1) bekezdésben foglalt jogszabályokban, ill. az Alapszabályban szabályozott kérdéseknek megfelelő működés biztosítása, ill. az Alapszabályból következő egyes eljárások esetében annak megfelelő végrehajtásának biztosítása.

4. §

Az Egyesületi tagság

(1) Az Egyesület tagja bármely természetes személy lehet, aki részt vett az Egyesületi élet céljait, kötelezettségeit bemutató Egyesületi képzésen, az Egyesület Alapszabályát, szabályzatait, céljait elfogadja és kész tevőlegesen közreműködni az Egyesületi célok megvalósulása érdekében.

(2) A tagság az Egyesület Vezetőségéhez intézett belépési kérelem alapján, az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén a Vezetőség elfogadó döntésével keletkezik. A Vezetőség elutasító döntése ellen a tagfelvételi kérelmet benyújtó az Egyesület közgyűléséhez fordulhat. Ebben az esetben a soron következő közgyűlés dönt a tag felvételéről. A közgyűlés döntése ellen további fellebbezésnek nincs helye. A közgyűlési döntéssel keletkezett tagság a közgyűlés napjával jön létre.

(3) Teljes jogú tag az a személy lehet, aki az Egyesület tagja, és két Tisztújító közgyűlés között eltelt egy évben az Egyesület két rendezvényén e szabályzatban meghatározott Egyesületi feladatot végzett a Vezetőség jóváhagyásával.

A teljes jogú tagság az Egyesületi képzés elvégzésével automatikusan létrejön, majd az egyesületi képzés elvégzésével azonos évben még egy egyesületi feladat elvégzésével, illetve azt követően évi két Egyesületi feladat elvégzésével fenntartható, illetve megújítható.

(4) A teljes jogú tag az Egyesület Vezetőségébe, a Felügyelőbizottságba és a Szavazatszámláló Bizottságba választható, illetve ezek megválasztásakor szavazati joggal bír, továbbá az Egyesületi képzésben mint képző részt vehet, főnöki feladatokat (betű-, gebin- és rendezvényfőnökséget) láthat el.

(5) A teljes jogú tagság megszűnik: 

a.) a tag halálával
b.) a kilépés írásbeli bejelentésével,
c.) kizárással,
d.) ha az Egyesület megszűnik,
e.) abban az esetben, ha a teljes jogú tag 12 hónapon át csak egy Egyesületi feladatot végez és így pártoló taggá válik
f.) abban az esetben, ha a teljes jogú tag 12 hónapon át nem végez Egyesületi feladatot

(6) Pártoló tag az a személy lehet, aki az Egyesület tagja, és két Tisztújító közgyűlés között eltelt egy évben az Egyesület egy rendezvényén e szabályzatban meghatározott Egyesületi feladatot végzett a Vezetőség jóváhagyásával.

(7) A pártoló tag az Egyesület Vezetőségébe, a Felügyelőbizottságba és a Szavazatszámláló Bizottságba nem választható, illetve ezek megválasztásakor szavazati joggal nem bír, továbbá az Egyesületi képzésben mint képző részt nem vehet, főnöki feladatokat (betű-, gebin- és rendezvényfőnökséget) nem láthat el.

(8) A pártoló tagság megszűnik:

a.) a természetes személy tag halálával
b.) a kilépés írásbeli bejelentésével,
c.) kizárással,
d.) ha az Egyesület megszűnik,
e.) abban az esetben, ha a pártoló tag 12 hónapon át nem végez legalább kettő Egyesületi feladatot.

(9) Tiszteletbeli tag az a személy lehet, aki korábban legalább három éven át az Egyesület teljes jogú tagja volt, ​továbbá valamely felsőoktatási intézményben szerzett főiskolai vagy egyetemi oklevéllel rendelkezik, vagy öt éven át volt teljes jogú tag, de oklevelet ezidő alatt nem szerzett. A tiszteletbeli tagságot a tag kérvényezheti, mely kérvényt a Tisztújító közgyűlésen a Vezetőség terjeszt elő és a közgyűlés fogadhat el.

(10) A tiszteletbeli tag az Egyesület Vezetőségébe, a Felügyelőbizottságba és a Szavazatszámláló Bizottságba választható, illetve ezek megválasztásakor szavazati joggal bír, továbbá az Egyesületi képzésben mint képző részt vehet, főnöki feladatokat (betű-, gebin- és rendezvényfőnökséget) láthat el.

(11) A tiszteletbeli tagság megszűnik: 

a.) a tag halálával
b.) a kilépés írásbeli bejelentésével,
c.) kizárással,
d.) ha az Egyesület megszűnik.

(12) A teljes jogú tagság pártoló tagsággá alakul át, ha a teljes jogú tag 12 hónap alatt csak egy Egyesületi feladatot teljesít.

(13) A pártoló tagság teljesjogú tagsággá alakul át, ha a pártoló tag 12 hónap alatt legalább három Egyesületi feladatot teljesít.

(14) A tagság alapját képező Egyesületi feladatok és feladat-elvégzések nyilvántartása a Vezetőség feladata.

5. §

Az Egyesületi feladatok

(1) Az egyesületi feladatok végzése, az Egyesületi célok megvalósítása minden tagnak kötelessége. A célok megvalósítása érdekében az Egyesület meghatározott rendezvényeket szervez. E rendezvényeken történő feladatvégzés vagy egyesületi állandó munkavégzés szükséges a tagság fenntartásához.

(2) Az Egyesület rendezvényei:

a.) Vizsgaidőszak záró rendezvény (Téli vizsgafelejtő) (január – február hónap)
b.) Instruktortábor és képzés (február-április hónap)
c.) Tavaszi fesztivál (március hónap)
d.) Semmelweis Karnevál (március hónap)
e.) Senioravatás (április hónap)
f.) Instruktor ismerkedő rendezvény (Tavaszi IÖCS Klub) (április hónap)
g.) Vizsgaidőszak záró rendezvény (Nyári vizsgafelejtő) (június-július hónap)
h.) PánInstruktor piknik (július – augusztus hónap)
i.) Gólyatábor (augusztus hónap)
j.) Jegyzetbörze (szeptember hónap)
k.) Ökörsütés (szeptember-október hónap)
l.) Gólyahajó (szeptember-október hónap)
m.) Gólyabál (október-november hónap)
n.) IÖCS idényzáró rendezvény (Díjátadó Gálaest)  (november hónap)
o.) az Egyesület közreműködésével szervezett ad-hoc rendezvények

(3) Egyesületi állandó munkavégzésnek minősül a 11. § szerinti egyesületi tisztségek ellátása a tisztség ellátásának idején.

6. § 

Feladatnyilvántartás

(1) A tagság fenntartásának e szabályzatban szabályozott feltétele Egyesületi feladatok végzése.

(2) A feladatok végzésének nyilvántartása a Vezetőség feladata.

(3) A nyilvántartás adott tagra vonatkozó adatairól – az adott tagnak – a Vezetőség, írásos kérelem ellenében 30 napon belül tájékoztatást ad.

(4) A nyilvántartás tartalmazza:

a.) az egyes Egyesületi feladatokat

b.) a feladatokban részt vevő Egyesületi tagok nevét

7. § 

Kedvezmények

(1) Az Egyesület tagjait az Alapszabályban meghatározott jogok keretén belül a következő többletjogosultságok (továbbiakban kedvezmény) illetik meg

a.) rendezvényeken részt vehet
b.) rendezvényeken Egyesületi feladatot vállalhat
c.) a 4. § (1) bekezdése szerinti képzésen, mint képző részt vehet, főnöki feladatokat (betű-, gebin- és rendezvényfőnökséget) láthat el.

(2) a c.) pontban jelzett kedvezmény csak a teljes jogú és tiszteletbeli tagokat illeti meg. (3) az adott évi kedvezményekről a Vezetőség döntést hozhat.

8. §

Az Egyesület fő szervei

(1) Az Egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely valamennyi szavazati joggal rendelkező tagból áll. Az Egyesület általános ügyintéző testülete a Vezetőség, felügyelő testülete a Felügyelőbizottság.

(2) A fő szervek hatásköréről, működéséről az Alapszabály rendelkezik. 

(3) Jelen szabályzat rendelkezik az eseti jelleggel felállított testületekről.

9. 

§ Szavazatszámláló Bizottság

(1) Az Egyesület tagsága a közgyűléseken szavazatszámláló bizottságot választhat. Az Egyesület bármely tisztségviselőjének választásáról rendelkező közgyűlésen a szavazatszámláló bizottság választása kötelező.

(2) A szavazatszámláló bizottság 5 főből áll.

(3) A szavazatszámláló bizottság tagjára bármely szavazásra jogosult Egyesületi tag tehet javaslatot.

(4) A szavazás nyílt és egyfordulós.

(5) A szavazatszámláló bizottság elnökét a megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok közül választja a közgyűlés.

(5) A szavazatszámláló bizottság tagjának választása a (3) – (4) bekezdés rendelkezései szerint történik.

(6) A szavazatszámláló bizottság felhatalmazása az aktuális közgyűlés​ ​idejére szól.

(7) A szavazatszámláló bizottság feladata a szavazások szabályszerű lebonyolítása. A

szavazások eredményét a szavazatszámláló bizottság elnöke hírdeti ki.

(8) A szavazás során történt rendkívüli esemény bekövetkezésekor, ha a szavazás előreláthatólag szabályszerűen nem bonyolítható le, a szavazatszámláló bizottság – többségi döntéssel – jogosult a szavazást felfüggeszteni. ​A folytatást 15 napon belüli időpontra a szavazatszámláló bizottság tűzi ki, feltéve, hogy a rendkívüli helyzet körülményeiből nem következik, hogy ezen időtartamon belül a szavazás nem folytatható le szabályszerűen.

10. 

§ Összeférhetetlenségi szabályok

(1) A ​Vezetőség tagja – ideértve az elnököt is – nem lehet a felügyelőbizottság tagja.

(2) Vezetőség tagja – ideértve az elnököt is – nem lehet számvizsgáló, ill. szavazatszámláló bizottság tagja.

(3) A szavazatszámláló bizottság tagja, ha a közgyűlésen vezetőségi taggá jelölése megtörtént és a jelölést elfogadta, úgy a szavazatszámláló bizottsági tagsága megszűnik, helyére azonnal új szavazatszámláló bizottsági tagot kell választani. E rendelkezés a bizottság elnökére is vonatkozik.

(4) Ha a szavazatszámláló bizottság tagja felügyelőbizottsági jelölést kap és azt elfogadja, akkor a jelölésével érintett szavazás során a szavazatok számlálásában nem működhet közre. Ha a bizottság elnöke, akkor ezen szavazás eredményét a bizottság másik tagja hirdeti ki.

(5) Az 10. §-ban felsorolt korlátozások csak az adott tisztség fennállása idején állnak fenn.

11. § 

Tisztségviselők választása

Az alapszabály szerinti Egyesületi tisztviselők választása – ideértve az Egyesület elnökét, vezetőségi tagokat, a felügyelőbizottság elnökét és tagjait – ezen szabályzat rendelkezései szerint történik.

12. 

§ Választás menete

(1) A választás két részből, a jelölésből és a jelöltekre szavazásból áll.

(2) A jelölés, valamint a felügyelőbizottsági és szavazatszámláló bizottsági tagok választása nyilvános, a vezetőség – ideértve az elnököt is – választása során a szavazás titkos.

13. §

Szavazási és határozatképességi szabályok

(1) A jelölésre és szavazásra a közgyűlésen jelenlévő teljes jogú és tiszteletbeli tagok jogosultak.

(2) Meghatalmazott útján jelölni és szavazni nem lehet.

(3) A határozatképesség számításánál a közgyűlés kezdetén megállapított taglétszámot és a jelenlévők számát kell figyelembe venni.

(4) A szavazás közben megérkezett tagok az érkezésüket követő szavazáson már részt vehetnek.

(5) A közgyűlésről annak befejezését megelőzően eltávozott tagok miatt a közgyűlés akkor sem válik határozatképtelenné, ha a maradók száma alapján a közgyűlés már nem lenne határozatképes.

(6) A határozatképességhez a tagok több mint a felének jelenléte szükséges. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Erről a tagokat a meghívóban előzetesen tájékoztatni kell.

14. 

§ Jelölési szabályok

(1) Jelölésre a közgyűlésen jelenlévő minden teljes jogú és tiszteletbeli tag, ún. jelölési íven jogosult. A jelölés a jelölt személyének jelölési ívre történő olvasható feljegyzésével történik. Jelölés csak teljes névvel – vezetéknév és keresztnév – lehetséges, második keresztnév vagy cím feltüntetése nem szükséges.

(2) Egyszerre több jelölés is történhet (az egyes tisztviselőkre vonatkozó jelölőlapok egy időben is kitölthetők).

(3) A jelölések címzettjei helyben nyilatkoznak a jelölés elfogadásáról, és hogy tisztségviselővé választásuknak törvényes akadálya nincs.

(4) A jelölések címzettjei helyben nyilatkoznak az Egyesület és a Semmelweis Egyetem hagyományainak és értékrendjének elfogadásáról.

15. 

§ Szavazás menete

(1) A tisztségviselők választása során a tagok – titkosan – szavazólapra jegyzik fel a szavazatuk szerinti jelölt nevét. A szavazatokat a szavazatszámláló bizottság tagjai szedik össze és dolgozzák fel.

(2) A szavazás eredményes, ha leadott szavazatok több mint felét ugyanaz a jelölt kapja meg. A nem szavazó vagy eltávozott tagok számára tekintet nélkül kell az eredményt megállapítani.

(3) Ha a szavazás a (2) bekezdés szerint nem eredményes, úgy az első két legtöbb szavazatot kapó jelölt vonatkozásában második fordulót kell tartani. Szavazategyenlőség esetén több jelölt is lehet a második fordulóban.

(4) A második forduló szavazását azonnal meg kell tartani.

(5) A második forduló eredményes, ha a leadott szavazatokból valamelyik jelölt a legtöbbet szerezte meg.

(6) Szavazategyenlőség esetén a második fordulót azonnal meg kell ismételni.

(7) Ha a szavazategyenlőség miatt megismételt szavazás során újból szavazategyenlőség áll fenn, akkor egyik jelölt sem tekinthető megválasztottnak. A választásra ebben az esetben haladéktalanul új közgyűlést kell kitűzni 15 napon túli és 30 napon belüli időpontra, és erre meghívni a jelen nem lévő tagokat is. Az új jelölt megválasztásáig a tisztséget a korábbi tisztségviselő látja el.

16. 

§ Képviselet

Az Egyesületet az elnök képviseli. Az egyesület bankszámlája felett az elnök az alelnökkel együttesen rendelkezhet.

17. §

Az Egyesület Vezetőségének feladatai

(1) Az Egyesület Vezetőségének feladatait az Alapszabály és e szabályzat határozza meg.

(2) Az Alapszabály 7. pont (6) bekezdés o.) pontjában szereplő döntési jogosultságok különösen:

a.) rendezvények szervezése
b.) rendezvények feladatainak meghatározása, felelősök
d.) a feladatok elvégzésének ellenőrzése,
e.) az Egyesület költségvetésének elkészítése,
f.) az Egyesület beszámolási kötelezettségeinek teljesítése,
g.) az Egyesület Alapszabálynak és jogszabályoknak megfelelő működtetése,
h.) az Egyesület egyes iratainak minősített irattá nyilvánítása

18. 

§ Döntések és Felügyelet

(1) A vezetőség döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

(2) A vezetőségi döntések ellenőrzésére, vizsgálatára a felügyelőbizottság jogosult. 

(3) A felügyelőbizottság feladatait az Alapszabály és e szabályzat határozza meg. 

(4) A felügyelőbizottság feladata az Alapszabály 9. pontjában foglaltakon túlmenően különösen:

a.) A felügyelőbizottság elnöke legalább kéthavonként olyan stratégiai célú megbeszélés összehívásáról gondoskodik, amelyre meghívásra kerül: a vezetőség összes tagja, felügyelőbizottság összes tagja valamint az alapszabályban nevesített gazdasági társaság 1 képviselője (utóbbi tanácskozási joggal).

(5) A felügyelőbizottsághoz bármely tag fordulhat észrevétellel.

(6) A Felügyelőbizottság működéséért a közgyűlésnek felel.

(7) A Felügyelőbizottság 3 tagját a Közgyűlés választja meg a Tisztújító Közgyűlés alkalmával 1 év időtartamra. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatóak.

(8) A Felügyelőbizottság tagjává az Egyesület olyan – megválasztásakor teljes jogú vagy tiszteletbeli – tagja választható meg, aki legalább három éven át az Egyesület teljes jogú tagja volt. 

(9) A Felügyelőbizottság tagjainak választása során a jelöltek nyilatkoznak arról, rendelkeznek-e a Semmelweis Egyetemen szerzett diplomával, ill. tettek-e esküt a Semmelweis Egyetemen. Az Egyesület és az Egyetem értékrendjének elfogadását követően a Szavazatszámláló Bizottság vezetője tájékoztatja a szavazásra jogosultakat, hogy az Egyetemen a hagyomány része, hogy – lehetőség szerint – a Felügyelőbizottság legalább egy tagja a Semmelweis Egyetemen diplomát szerzett instruktor legyen.

19. 

§ Kötelezettségvállalás

(1) Az Egyesület nevében kötelezettségvállalásra az elnök jogosult. 125.000 Forintot vagy 500 Eurót – a kettő közül a kisebb összeget kell figyelembe venni – meghaladó kötelezettségvállalás csak a vezetőség döntésével lehetséges. Ilyen értékhatárt meghaladó szerződés aláírása csak a vezetőség előzetes döntése alapján lehetséges.

(2) 1.250.000 Forintot vagy 5.000 Eurót meghaladó kötelezettségvállalásról a Felügyelőbizottság elnökét értesíteni kell. Ha a döntésnél a vezetőségi ülésen a Felügyelőbizottság bármely tagja jelen van, külön értesítés nem szükséges. A szerződés akkor köthető meg, ill. harmadik személy felé bármilyen kötelezettség akkor vállalható, ha az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Felügyelőbizottság nem kezdeményezi a döntés felülvizsgálatát. E tényt a Felügyelőbizottság elnöke bármikor jelezheti az elnöknek, ekkor ezt követően a szerződés azonnal megköthető.

(3) Ha a Felügyelőbizottság a (2) bekezdésben foglalt esetben kezdeményezi a döntés felülvizsgálatát, akkor a Vezetőség a döntését újból megfontolni köteles, a szerződés nem köthető meg. A döntés eredményéről a felügyelőbizottság elnökét értesíteni kell a (2) bekezdés szerint. A szerződés ekkor megköthető, kivéve, ha a Felügyelőbizottság az értesítéstől számított 3 napon belül kezdeményezi a Közgyűlés összehívását. Ekkor a szerződésről, ill. kötelezettségvállalásról a Közgyűlés dönt.

20. §

Az Egyesületi adatkezelés

(1) Az Egyesület tevékenysége során tagságára, az adott évben az Egyesületi képzésre jelentkezett személyekre, valamint rendezvényeire vonatkozó adatokat kezel, ideértve a zártkörű rendezvényein résztvevők nevét, és az azonosításukhoz szükséges egyéb adatokat (pl. fényképes igazolványszám rendezvényre belépéshez). Adatkezelés tárgyát kizárólag olyan adatok képezik, amelyek az Egyesület tevékenységéhez szükségesek, céljainak eléréséhez alkalmasak.

(2) Az Egyesület részére személyes adatot szolgáltathat

a.) az Egyesületi képzésére jelentkező személy a képzés megkezdése előtt;

b.) az Egyesület tagja az éves adatfrissítés során;

c.) az Egyesület tagja a Vezetőség, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak kérésére;

d.) adatváltozás bejelentése, adatkiegészítés céljából az Egyesület tagja.

e.) azonosítása és a rendezvényen résztvevők körének megállapítása érdekében az Egyesület zártkörű rendezvényén résztvevő bármely személy.

(3) Az Egyesületi képzését megkezdő személyek képzésük megkezdése előtt, valamint az Egyesület tagjai az évközi adatfrissítések során írásban hozzájárulnak, hogy az általuk az

Egyesület számára szolgáltatott adatokat az Egyesület Vezetősége teljeskörűen kezelje, az Egyesület működéséhez szükséges tevékenységekkel összefüggésben felhasználja, a működés során szervező, vezető pozíciót betöltő személyeknek továbbadja. A képzésben résztvevő személyek képzésük megkezdése előtt hozzájárulnak, hogy az általuk megadott adatokat taggá válásuk után az Egyesület a következő adatfrissítésig teljes körűen kezelje.

(4) Az Egyesület a ​2011. évi CXII. törvény 3. § 3. bekezdésében meghatározott különleges adatokat nem gyűjt, nem tárol és nem kezel.

(5) Az Egyesület a tag kifejezett, egyértelmű hozzájárulását követően birtokába jutott adatokat az érintett személy tagsági viszonyának megszűnéséig jogosult kezelni.

(6) Egyesületi képzésben résztvevő személyek esetében, amennyiben az érintett sikeresen teljesítette a képzést, a tagsági viszony létesülése után adataik kezelésére jelen SzMSz-nek az Egyesületi tagok adatainak kezeléséről szóló rendelkezései érvényesek. Amennyiben a képzésben résztvevő személy a képzését megszakítja, abban az esetben az Egyesület köteles az érintett személy adatait a képzés megszakítását követő 8 munkanapon belül saját adatbázisából eltávolítani.

(7) Az (1) bekezdésben említett adatok tárolása az alábbiak szerint történik.

a.) Az Egyesület a tagoktól, a képzést elkezdett személyektől és a rendezvényein résztvevőktől gyűjtött adatokat papír alapon elzárva, illetve elektronikus, megosztott formában (“felhőben”), jelszóval védve tárolja. Az adatok megtekintésére, kezelésére, tárolására a Vezetőség és a Felügyelőbizottság jogosultak. Az adatok szűkebb körének kezelésére – csak a tevékenysége ellátása érdekében, az ahhoz szükséges körben és időben – az Elnök felhatalmazása alapján más tag is jogosult. Az adatkezelők személyéről és az általuk kezelt adatok köréről az Egyesület folyamatos nyilvántartást vezet. Az adatok az adatkezelőkön kívül harmadik személyek számára nem hozzáférhetőek, ide nem értve a törvényben meghatározott eseteket (pl. bírósági megkeresés).

b.) Az adatok elektronikus kezelése erre szolgáló egy darab táblázatban történik. A táblázat az adatokat módosítatlan formában, megjegyzések vagy következtetések hozzáadása nélkül tartalmazza. A kezelt adatokon túlmenően bármilyen más adat, megjegyzés nem kezelhető és tárolható.

c.) A Vezetőség az Egyesület belső működéséhez feltétlenül szükséges esetben a egyes adatokat az arra kijelölt, szintén Egyesületi tag harmadik személynek meghatározott időre továbbadhatja. A harmadik személy a kapott adatokat nem változtathatja meg, tovább nem adhatja, a Vezetőség által meghatározott idő leteltével azok kezelését a Vezetőségnek átadja, illetve a birtokában lévő adatokat megsemmisíti. A harmadik személy által továbbadott, illetve módosított, nyilvánosságra hozott adatokért az Egyesület felelősséget nem vállal.

(8) Egyesületi tag, a képzésben résztvevő személy illetve a rendezvényeken résztvevő személy a személyes adatai kezeléséről a Vezetőségtől tájékoztatást kérhet, személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását kérelmezheti. A Vezetőség köteles a kérelemre írásban 15 munkanapon belül válaszolni, törlés kérése esetén azt törölni.

9.) Amennyiben az Egyetem szabályzata, vagy jogszabály az előbbiektől eltérően rendelkezik, úgy az tekintendő irányadónak.

21. §

Egyesületi iratok nyilvánossága

(1) Az Egyesület iratai az Egyesület tagjai előtt nyilvánosak.

(2) Az iratbetekintés szabályozása és biztosítása a Vezetőség feladata. Az iratbetekintési jogával egyetlen tag sem élhet vissza, köteles azt rendeltetésszerűen gyakorolni.

(3) Az Egyesület tagjai az Egyesület minősített iratainak tartalmát kötelesek megőrizni, arról felvilágosítást harmadik személynek nem adhatnak.

(4) Az Egyesület folyó ügyeinek olyan iratai, melyek zárt kezelése az Egyesület céljai szempontjából fontos, ill. amelyek tartalmának nyilvánosságra kerülése az Egyesületre nézve súlyos hátrányt okozhat, csak az érintett ügyek lezárása után tekinthető meg a tagság részéről.

(5) Az Egyesület Vezetőségének és Felügyelőbizottságának tagjai az Egyesület bármely iratait korlátozás nélkül megtekinthetik.

22. §

Záró rendelkezések

E szabályzat a Közgyűlés általi elfogadását követő 8. napon lép hatályba.

Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük