Az Instruktor Öntevékeny Csoport Szervezeti és Működési Szabályzata

Preambulum

Az Instruktor Öntevékeny Csoport már az 1970-es években azzal a céllal működött, hogy az akkori Semmelweis Orvostudományi Egyetemre frissen felvett hallgatókat integrálja az egyetemi élet mindennapjaiba. Hivatása a hallgatók tanulmányi, életvezetési, személyiségfejlesztési segítése, kulturális érdeklődésük megtartása és bővítése, az esetleges társadalmi különbségek enyhítése, valamint színvonalas közösségteremtő és kulturális programok szervezése az egyetemi évek alatt. Céljának tekinti egy karok feletti közösség – universitas – alkotását, amely az egyetemi évek keretein túlmutatva a magyar egészségügy színterén is elősegíti tagjainak együttműködését, boldogulását és általuk az ország egészségi jólétének emelését.

Köszönet minden instruktornak, akik a csoport mögött álló évtizedekben tettek ezekért a célokért!

A Csoport adatai:

a.) Szervezet megnevezése:             Instruktor Öntevékeny Csoport

b.) Hivatalos rövidítése:                      IÖCS

c.) Szervezet címe:                            1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., Hallgatói Centrum, 1. iroda

d.) Szervezet elérhetőségei:              Telefon/fax: 06/1 459-1500/56441

E-mail: info@iocs.hu

Honlap: https://iocs.hu

e.) Alapítás ideje: a Csoport az 1970-es évek közepén már működött és az Egyetemre felvett hallgatókat segítette, megszervezte gólyatáborukat évről-évre. Szervezeti dokumentumai szerint már 1987-ben is működött, az 1989-es iratok szerint a jelen SzMSz-hez nagyon hasonló szervezettel. Jelen szabályzat ezt a hagyományt és a Csoport jelenlegi szervezetét foglalja egységes keretbe.

f.) Az Instruktor Öntevékeny Csoport a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában nevesített szervezet, az SzMSz-ben meghatározott feladatait egyetemi szervezetként látja el.

Az Instruktor Öntevékeny Csoport (továbbiakban: IÖCS) alapvető céljai:

a.) A Semmelweis Egyetemre felvett hallgatók integrációja az egyetemi életbe, annak minden területén.

b.) Szoros kapcsolat fenntartása az Egyetem különböző szervezeti egységeivel. Segítségükkel valósítja meg mind saját, mind pedig közös céljaikat, úgy mint a Semmelweis Egyetem jó hírének megőrzése, és az Egyetemen szervezett számos hivatalos és közösségi program színvonalának magasan tartása, különös tekintettel az Egyetem valamennyi karárafelvett hallgatók gólyatáborának az Egyetem szellemiségéhez és hagyományaihoz hű, magas színvonalú megszervezésére, illetve a tanulmányaikat megkezdő hallgatóinak az első egyetemi éveik során tanulmányi, életvezetési, és egyéb segítésére.

c.) Az a.) és b.) pontokban meghatározott tevékenységeket közvetlenül megvalósító instruktori közösség összetartása, a feladatokra való felkészítése, számukra szakmai ismeretek oktatása, valamint a csoport évenkénti bővítése.

d.) A Csoport tagjainak (továbbiakban: instruktorok) kompetenciafejlesztése kommunikáció, problémamegoldás, új helyzetekhez való alkalmazkodás, illetve egyéb képességek terén.

e.) Mindezek alapján a Csoport kiemelten fontosnak tartja az általa képviselt értékek továbbadását és fenntartását.

A csoport felépítése és működése:

 1. Tagság

a.) Azon képzésben résztvevő személyek, akik nem a Semmelweis Egyetem polgárai, csak abban az esetben lehetnek tagok, amennyiben az e szabályzatban leírtakat – és a Semmelweis Egyetem szabályzataiban foglaltakat – magukra önként kötelező érvényűnek tekintik.

b.) Az Instruktor Öntevékeny Csoport tagja lehet bármely, a tagsága létrejöttekor felsőoktatásban részt vevő természetes személy, az Egyetem bármely közalkalmazottja, amennyiben elvégezte az Instruktorképzést, és vállalta a Csoport és az Egyetem hagyományainak megtartását, jó hírének erősítését, a Csoport tagjaihoz méltó magatartás tanúsítását. A Csoport tagjai – függetlenül attól, hogy mely felsőoktatási intézmény hallgatói – e működésük körében az Egyetem Rektora, Kancellárja és más vezetői által hozott döntéseket, iránymutatásokat úgy kötelesek kezelni, mint bármely más Egyetemi Polgár.

A Csoport tagjai aktivitásuk, tevékenységeik alapján tagcsoportokba sorolhatók.

c.) A tagcsoportokba sorolás az IÖCS működése során a tagok (instruktorok) által végzett munka alapján történik. Teljesített munkának számít egy, a Vezetőség által meghatározott feladat elvégzése, amelyet az erre a célra kialakított nyilvántartásban (munkalista) rögzítettek. A munkalista vezetése a Vezetőség feladata, frissítése évente legalább egyszer történik (a státuszok adott évi besorolása előtt).

d.) A tagcsoportba sorolás időpontja minden év december hónapja, a tagok besorolása (adott tagcsoportba tartozásuk) a következő besorolásig érvényes. A besorolásról az érintett tagok írásban tájékoztatást kapnak a Csoport elnökétől a besorolást követő 15 munkanapon belül. A besorolás ellen fellebbezni az értesítést követő 8 munkanapon belül a Vezetőségnél lehet, amelyet az 15 napon belül elbírálni köteles.

e.) Tagcsoportok:

i.) aktív tag: aktív tagnak számít

 • az adott naptári évben képződött instruktor;
 • a tárgyévet megelőző évben képződött instruktor, amennyiben az előző évben (képződésének éve) a képzés mellett – mely egy munkának számít – legalább egy, a Vezetőség által meghatározott feladatot teljesített;
 • a több mint egy éve képződött instruktorok közül az, aki a tárgyévet megelőző évben aktív tag volt és két munkát végzett;
 • a több mint egy éve képződött instruktorok közül az, aki a tárgyévet megelőző évben passzív tag volt és három munkát végzett.

ii.) passzív tag: passzív tagnak számít

 • a tárgyévet megelőző évben képződött instruktor, amennyiben az előző évben (képződésének éve) a képzés mellett – mely egy munkának számít -több, a Vezetőség által meghatározott feladatot nem teljesített;
 • a több mint egy éve képződött instruktorok közül az, aki a tárgyévet megelőző évben aktív tag volt és egy munkát végzett;
 • a több mint egy éve képződött instruktorok közül az, aki a tárgyévet megelőző évben passzív tag volt és két munkát végzett;
 • A passzív tag az Instruktorképzésben nem vehet részt képző instruktorként, főnöki pozíciót (betű-, gebin- és rendezvényfőnökit) nem tölthet be.

iii.) szenior tag: azon személyek, akik szenior státuszát a tagság taggyűlésen jóváhagyta. Szenior státusz elnyerésére terjeszthetőek azon tagok, akik:

 • az IÖCS-ben legalább három teljes évig rendelkeztek aktív tagcsoporti besorolással és adott naptári évben előreláthatóan diplomát szereznek vagy korábban szereztek;
 • az IÖCS-ben legalább öt teljes évig rendelkeztek aktív tagcsoporti besorolással, így a diploma megszerzése nem feltétele a szenior státusz elnyerésének.

A szenior státusz (tagság általi jóváhagyását követően) határozatlan időre szól, megtartásához IÖCS-ben történő munkavégzés nem szükséges. A szenior tag köteles a Csoport és az Egyetem értékrendjét, hagyományait tiszteletben tartani. A szenior státusz elnyerésére felterjesztett személy a státusz elnyerését visszautasíthatja.

f.) A tagság megszűnik:

i.) a tag halálával;

ii.) a tag lemondásával;

iii.) a Csoport etikai szabályainak súlyos megsértésének megállapításával, mely az Etikai Bizottság hatáskörébe tartozik;

iv.) a taggal szembeni büntetőeljárás során, szabadságvesztés büntetés jogerős megállapítása esetén;

v.) ha a tag (ide nem értve a szenior tagot) az adott évet megelőző évben munkát nem végzett;

vi.) ha a tag (ide nem értve a szenior tagot) az adott évet megelőző évben passzív státuszú volt és egy munkát végzett.

g.) Minden képzésre jelentkező személy az Instruktorképzés megkezdése előtt elfogadja a Csoport adatkezelésre vonatkozó szabályait, melyek A csoport felépítése és működése szekció III. fejezetében kerülnek részletezésre.

 

 1. Működési egységek, tisztségek
 1. Éves egységek:

1.) Vezetőség

a.) A Vezetőségi tagok évente kerülnek megválasztásra az aktív, illetve szenior tagcsoporti besorolású tagok által.

b.) Vezetőségi tisztségek: Elnök, Alelnök, két Képzésszervező, két Táborszervező és két Bálszervező.

c.) Feladatai:

i.)  tagnyilvántartási adminisztráció vezetése;

ii.) döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Gyűlés kizárólagos hatáskörébe;

iii.) az IÖCS éves működésének vezetése, irányítása;

iv.) főbb rendezvények megszervezése, szervezésének felügyelete;

v.) az IÖCS hosszú távú terveinek meghatározása;

vi.) a Csoport etikai normáinak elfogadása;

vii.) kapcsolattartás a többi hallgatói szervezettel, valamint az Egyetemmel.

d.) A vezetőségi tagság megszűnik:

i.) a tag halálával

ii.) a tag lemondásával

iii.) a Csoport etikai szabályainak súlyos megsértésének megállapításával, mely az Etikai Bizottság hatáskörébe tartozik

iv.) a taggal szembeni büntetőeljárás során, szabadságvesztés büntetés jogerős megállapítása esetén

v.) amennyiben az adott tisztségre új tagot választanak.

e.) A Vezetőség tagjai tisztségükből adódóan az Etikai Bizottságnak is a tagjai.

f.) Tagság időközi megszűnése esetén a Vezetőség köteles a mandátum megszűnésétől számított 45 munkanapon belül időközi tisztújító Gyűlést összehívni, ahol csak a megszűnt tisztség kerül újra betöltésre a Csoport éves feladatairól szóló szekció II. részének 2. pontjában leírt szabályok szerint.

g.) Amennyiben munkájukkal kapcsolatban bármely aktív, passzív illetve szenior tag kérdést fogalmaz meg, akkor az Elnök szóban, vagy – a tag ezirányú kérése esetén – írásban (nyomtatott vagy elektronikus úton) harminc napon belül köteles válaszolni.

h.) Döntéseit konszenzussal – a jelenlévő vezetőségi tagok egyetértésével – hozza meg.

i.) Amennyiben a tisztújító Gyűlésen valamely vezetői tisztség nem kerül betöltésre, akkor az érintett tisztség(ek) betöltésére 60 munkanapon belülre időközi tisztújító Gyűlést kell összehívni.

j.) Amennyiben a b.) pontban megjelölt páros vezetőségi tisztségekben úgy marad betöltetlenül tisztség, hogy a tisztújító Gyűlésen a tagság pár nélkül választott meg tisztségviselőt, akkor

i.) az adott feladat ellátására a rendezvény szervezésének időszakára a mindenkori vezetőség felkérhet egy társszervezőt, aki nem vezetőségi tagként segíti a rendezvény (képzés, bál, tábor) szervezői munkáját.

ii.) a pár nélküli tisztségviselő – vagy ha ő nem jelöl, akkor a vezetőség bármely tagja – jelölhet jelöltet a betöltetlen páros tisztség betöltésére

k.) A tisztújító Gyűlésen megválasztott új összetételű vezetőség munkáját akkor is teljes jogkörrel végezheti és feladatait elláthatja, ha nem kerül az összes tisztségviselő megválasztásra. Ugyanez a rendelkezés értelemszerűen alkalmaztatik az évközi mandátumvesztés(ek) esetén is.

2.) Etikai Bizottság

a.) Az Etikai Bizottságot a mindenkori Vezetőség, valamint további három aktív vagy szenior tag alkotja, utóbbiakat a Tisztújító Gyűlésen a tagság közvetlenül választja meg. Elnöke a Csoport mindenkori Elnöke.

b.) Feladatai:

i.) a Csoport etikai normáinak kidolgozása;

ii.) köteles eljárni, amennyiben bármely taggal kapcsolatban etikai probléma merül fel és az Elnök vagy legalább 25 tag ezt írásban kéri; avagy olyan nyilvánvaló, súlyos etikai probléma merül fel valamely taggal kapcsolatosan, melyről az Etikai Bizottság bármely tagja tudomást szerez.

c.) az Etikai Bizottsági tagság megszűnése:

i.) a tag halálával

ii.) a tag lemondásával

iii.) a Csoport etikai szabályainak súlyos megsértésének megállapításával, mely az Etikai Bizottság hatáskörébe tartozik

iv.) a taggal szembeni büntetőeljárás során, szabadságvesztés büntetés jogerős megállapítása esetén

v.) új tagok mandátumának keletkezésével egyidőben.

d.) A Bizottság határozatképes, ha a vezetőségi tagok 50%-a, valamint a nem vezetőségi tagok mindegyike jelen van. A döntéseket abszolút többséggel fogadják el, azaz a döntés akkor elfogadott, ha a Bizottság legalább 6 tagja támogatja. A döntésekről a Bizottság Elnöke köteles tájékoztatni az érintett tago(ka)t írásban (nyomtatott vagy elektronikus formában) a döntést követő 8 munkanapon belül.

e.) Az Etikai Bizottság jogosult az etikai vétség megállapítására és – szükség esetén – az etikai vétséget elkövetett tag kizárására.

f.) A döntés ellen fellebbezni a döntést követő 15 munkanapon belül lehet a Bizottság Elnökénél. A fellebbezésről a soron következő Taggyűlés dönt, a jelenlévők ⅔-ának támogatásával. Amennyiben a fellebbezést a Taggyűlés nem utasítja el, úgy az eljárás alá vont tag tagsága megmarad. Fellebbezés esetén annak elbírálásáig a tag nem gyakorolhatja tagsági jogait.

g.) Etikai bizottsági tag ellen kezdeményezett eljárás esetén az érintett tag nem vehet részt a szavazásban, valamint az azt megelőző eljárásban sem.

h.) Nem vezetőségi, etikai bizottsági tag mandátumának megszűnése esetén az Elnöknek 45 munkanapon belül Gyűlést kell összehívnia a mandátum betöltése végett.

 1. Átmeneti időtartamú egységek:

1.) Gebin

a.) Gebin egy adott rendezvényen a hatáskörébe tartozó feladatok ellátására alakult csoport.

b.) Az adott rendezvényen működő gebineket, megnevezésüket és feladatukat a mindenkori Vezetőség határozza meg, a rendezvény főszervezőivel való egyeztetést követően.

c.) A Gebint a Gebinfőnök vezeti.

d.) A Gebinfőnököt a Vezetőség választja, személyéről tájékoztatja a tagságot – elektronikus formában – a rendezvény előtt legalább 15 nappal.

2.) Betű

a.) a Semmelweis Egyetemre, az adott évben felvételt nyert hallgatók és az őket vezető instruktorok formális csoportjai.

b.) A Betűt a Betűfőnök vezeti.

c.) A Betűfőnököt a Vezetőség választja, személyéről tájékoztatja a tagságot – elektronikus formában – a rendezvény előtt legalább 15 nappal.

3.) Képzéscsoport

a.) Egy képzéscsoport – az Instruktorképzés keretein belül működő – képző instruktorokból és képződő személyekből álló csoport.

b.) A képzéscsoportot a Képzéscsoport-vezető irányítja.

c.) A Képzéscsoport-vezetőt a Vezetőség választja, személyéről tájékoztatja a tagságot – elektronikus formában – a rendezvény előtt legalább 15 nappal.

 1. Éves tisztségek

1.) Elnök

a.) az Elnököt a Tisztújító Gyűlésen választják meg a csoport tagjai a Csoport éves feladatairól szóló szekció II. részének 2. pontjában leírt szabályok szerint.

b.) Feladatai:

i.) a Vezetőség munkájának koordinálása, irányítása;

ii.)  a Vezetőség rendszeres, illetve rendkívüli összehívása, az ülések vezetése;

iii.) a Gyűlések összehívása, vezetése;

iv.) kapcsolattartás a Csoport tagjaival;

v.) a különböző rendezvények háttérmunkáinak felügyelete, segítése;

vi.) általános kapcsolattartás az IÖCS-csel kapcsolatban álló, egyetemen belüli, illetve kívüli hallgatói szervezetek vezetőivel;

vii.) a csoport képviselete, általános kapcsolattartás az Egyetem vezetésével, illetve az egyéb egyetemi szervezeti egységekkel;

viii.) az Etikai Bizottság összehívása, az ülés vezetése, illetve az adott személy tájékoztatása a döntésről;

ix.) a tagnyilvántartás adatainak védelme.

c.) Az Elnök a feladatait delegálhatja a Vezetőség bármely tagjának, de a felelősség akkor is őt terheli.

d.) Az Elnök mandátuma a 2. rész A alrészének 1./d.) pontja szerint szűnik meg. Amennyiben az Elnök a megbízatása alatt még egyetemre jár, úgy a megbízatása alatt befejezett legutóbbi aktív félévi normál tanulmányi átlaga nem lehet kisebb 2,0-nál. Amennyiben az nem éri el az SzMSz-ben meghatározott átlagot, mandátuma megszűnik, feladatait az Alelnök veszi át.

e.) Az elnöki mandátum időközi megszűnése esetén az Elnök feladatait az Alelnök veszi át a következő Elnök megválasztásáig. Az elnöki jogkört gyakorló Alelnök hatáskörei:

i.) a Vezetőség munkájának koordinálása, irányítása;

ii.)  a Vezetőség rendszeres, illetve rendkívüli összehívása, az ülések vezetése;

iii.) a Gyűlések összehívása, vezetése;

iv.) kapcsolattartás a Csoport tagjaival;

v.) a különböző rendezvények háttérmunkáinak felügyelete, segítése;

vi.) általános kapcsolattartás az IÖCS-csel kapcsolatban álló, egyetemen belüli, illetve kívüli hallgatói szervezetek vezetőivel;

vii.) a csoport képviselete, általános kapcsolattartás az Egyetem vezetésével, illetve az egyéb egyetemi szervezeti egységekkel;

viii.) az Etikai Bizottság összehívása, az ülés vezetése, illetve az adott személy tájékoztatása a döntésről;

ix.) a tagnyilvántartás adatainak védelme.

f.) Kötelessége az erkölcsi, etikai példamutatás.

g.) Leköszönése után erkölcsi kötelessége az újonnan felálló Vezetőség munkájának segítése.

2.) Alelnök

a.) az Alelnököt a Tisztújító Gyűlésen választják meg a csoport tagjai a Csoport éves feladatairól szóló szekció II. részének 2. pontjában leírt szabályok szerint.

b.) Feladatai:

i.) a Vezetőség illetve az Elnök munkájának segítése;

ii.) a Csoport pénzügyeinek intézése;

iii.) amennyiben az Elnök mandátuma megszűnik a poszt újbóli betöltéséig, ő veszi át a feladatait;

iv.) kapcsolattartás a Csoport tagjaival;

v.) a különböző rendezvények háttérmunkáinak felügyelete, segítése.

c.) Az Alelnök a feladatait kiadhatja a Vezetőség bármely tagjának, de a felelősség akkor is őt terheli.

d.) Az Alelnök mandátuma a 2. rész A alrészének 1./d.) pontja szerint szűnik meg. Amennyiben az Alelnök a megbizatása alatt még egyetemre jár, úgy a megbizatása alatt elvégzett félév végi tanulmányi átlaga nem lehet kisebb 2,0-nál. Amennyiben nem éri el az SzMSz-ben meghatározott átlagot, akkor mandátuma megszűnik, feladatait az Elnök veszi át.

e.) Kötelessége az erkölcsi, etikai példamutatás.

f.) Leköszönése után erkölcsi kötelessége az újonnan felálló Vezetőség munkájának segítése.

3.) Képzésszervező

a.) a Képzésszervezőt a Tisztújító Gyűlésen választják meg a csoport tagjai a Csoport éves feladatairól szóló szekció II. részének 2. pontjában leírt szabályok szerint.

b.) Feladatai:

i.) a Vezetőség, illetve az Elnök munkájának segítése;

ii.) a Képzés háttérfeladatainak koordinálása, irányítása, elvégzése;

iii.) kapcsolattartás a különböző, a Csoporttal kapcsolatban álló, egyetemen belüli, illetve kívüli hallgatói szervezetek vezetőivel a Képzéssel kapcsolatban;

iv.) kapcsolattartás az egyetem vezetésével, illetve az egyetemi szervezeti egységekkel a Képzéssel kapcsolatban.

c.) A Képzésszervező mandátuma a 2. rész A alrészének 1./d.) pontja szerint szűnik meg.

d.) Leköszönése után erkölcsi kötelessége az újonnan felálló Vezetőség munkájának segítése.

4.) Táborszervező

a.) a Táborszervezőt a Tisztújító Gyűlésen választják meg a csoport tagjai a Csoport éves feladatairól szóló szekció II. részének 2. pontjában leírt szabályok szerint.

b.) Feladatai:

i.) a Tábor értékeinek megőrzése;

ii.) a Vezetőség illetve az Elnök munkájának segítése;

            iii.) a Tábor háttérfeladatainak koordinálása, irányítása, elvégzése;

iv.) kapcsolattartás a különböző, a Csoporttal kapcsolatban álló, egyetemen belüli illetve kívüli hallgatói szervezetek vezetőivel a Táborral kapcsolatban;

v.) kapcsolattartás az egyetem vezetésével, illetve az egyetemi szervezeti egységekkel a Táborral kapcsolatban.

c.) A Táborszervező mandátuma a 2. rész A alrészének 1./d.) pontja szerint szűnik meg.

d.) Leköszönése után erkölcsi kötelessége az újonnan felálló Vezetőség munkájának segítése.

5.) Bálszervező

a.) a Bálszervezőt a Tisztújító Gyűlésen választják meg a csoport tagjai Csoport éves feladatairól szóló szekció II. részének 2. pontjában leírt szabályok szerint.

b.) Feladatai:

i.) a Vezetőség illetve az Elnök munkájának segítése;

            ii.) a Bál háttérfeladatainak koordinálása, irányítása, elvégzése;

iii.) kapcsolattartás a különböző, a Csoporttal kapcsolatban álló, egyetemen belüli illetve kívüli hallgatói szervezetek vezetőivel a Bállal kapcsolatban;

iv.) kapcsolattartás az egyetem vezetésével, illetve az egyetemi szervezeti egységekkel a Bállal kapcsolatban.

c.) A Bálszervező mandátuma a 2. rész A alrészének 1./d.) pontja szerint szűnik meg.

d.) Leköszönése után erkölcsi kötelessége az újonnan felálló Vezetőség munkájának segítése.

6.) Kari főnök

a.) A Kari főnököt az Egyetem adott karán tanuló vagy végzett IÖCS tagok közül választják az érintett kar instruktorai, illetve azon instruktorok, akik előző évben az érintett kar valamely gólyatábori betűjében munkát végeztek.

b.) A Kari főnököket a Vezetőség által összehívott Közös Karifőnök-választáson választják.

c.) A szavazás határozatképes, ha a kari instruktorok több mint fele és legalább egy vezetőségi tisztséget betöltő tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott kari Gyűlés létszámra tekintet nélkül határozatképes.

d.) Feladatai:

i.) kapcsolattartás a Kari főnök által képviselt karra adott évben felvett hallgatókkal a felvételi ponthatárok kihirdetésétől a Gólyatáborig terjedő időszakban;

ii.) a kari instruktorok összefogása;

iii.) kapcsolattartás a Vezetőséggel;

iv.) a Betűfőnökök munkájának segítése.

e.) Megbizatása megválasztásától a következő Karifőnök megválasztásáig szól.

f.) a Karifőnök mandátumának megszűnése:

i.) a tag halálával

ii.) a tag lemondásával

iii.) a Csoport etikai szabályainak súlyos megsértésének megállapításával, mely az Etikai Bizottság hatáskörébe tartozik

iv.) a taggal szembeni büntetőeljárás során, szabadságvesztés büntetés jogerős megállapítása esetén

v.) új tag mandátumának keletkezésével egyidőben.

g.) Évközbeni mandátum megszűnés esetén 15 munkanapon belül kell új Karifőnököt választania a karnak. Amennyiben az előző karifőnök nem tudja összehívni a kari Gyűlést, abban az esetben az Elnök hívja össze.

h.) Minden karon legkésőbb a Tisztújító után a következő naptári év kezdetéig meg kell választani az új karifőnököket.

7.) Betűfőnök

a.) a Betűfőnök irányítja az adott betűt, biztosítja annak zavartalan működését

b.) Feladatai:

i.) kommunikáció a Vezetőséggel, a többi Betű-, Gebin- és Programfőnökkel;

ii.) a Betű feladatainak elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtése;

iii.) az adott feladat ellátásához szükséges ismeretek átadása az adott betűbe tartozó instruktoroknak;

iv.) beszámoló készítése a jövő évi Betűfőnök számára.

c.) A Betűfőnököt a Vezetőség nevezi ki és a két Táborfőnök egyike kéri fel.

d.) Megbizatása felkérésétől a következő évi Betűfőnök felkéréséig tart.

 1. Átmeneti tisztségek:

1.) Gebinfőnök

a.) a Gebinfőnök irányítja az adott egységet, felügyeli annak zavartalan működését.

b.) Feladatai:

i.) kommunikáció a Vezetőséggel, a többi Gebin- illetve a Gólyatábor esetében a Betű- és Programfőnökkel;

ii.) az adott egység feladatának elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtése;

iii.) az adott egységbe tartozó instruktorok képzése legalább a feladat elvégzéséhez szükséges ismeretekkel;

iv.) beszámoló készítése a jövő évi gebinfőnök, valamint a Vezetőség számára.

c.) A Gebinfőnököt a Vezetőség nevezi ki és az adott rendezvény főnöke kéri fel.

d.) Megbizatása felkérésétől az adott rendezvény végéig tart.

2.) Programfőnök

a.) a Programfőnök a rendezvényeken az egyes programokért felel.

b.) Feladatai:

i.) az adott program háttérmunkáinak megszervezése;

ii.) kommunikáció az adott rendezvény főszervezőivel, a Vezetőséggel, a többi

Programfőnökkel, a Gebin- illetve Gólyatábor esetén Betűfőnökkel;

iii.) az adott program zavartalan lefolyásához szükséges feltételek megteremtése;

iv.) beszámoló készítése a jövő évi Programfőnök számára.

c.) A Programfőnököt a Vezetőség nevezi ki és az adott rendezvény főnöke kéri fel.

d.) Megbizatása felkérésétől az adott rendezvény végéig tart.

3.) Képzéscsoport-vezető

a.) A Képzéscsoport-vezető irányítja az adott képzéscsoportot, felügyeli annak zavartalan működését.

b.) Feladatai:

i.) kommunikáció a Vezetőséggel, a többi Képzéscsoport-vezetővel illetve az Instruktorképzés programjait szervező instruktorokkal;

ii.) az adott képzéscsoport feladatainak elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtése;

iii.) az adott feladat ellátásához szükséges ismeretek átadása az adott képzéscsoportba tartozó instruktoroknak.

c.) A Képzéscsoport-vezetőt a Vezetőség nevezi ki és a két Képzésszervező egyike kéri fel.

d.) Megbizatása felkérésétől az Instruktorképzés végéig tart.

III. Adatkezelés

1.) Az IÖCS tevékenysége során tagságára, az adott évben képződő személyekre, valamint rendezvényeire vonatkozó adatokat kezel, ideértve a zártkörű rendezvényein résztvevők nevét, és az azonosításukhoz szükséges egyéb adatokat (pl. fényképes igazolványszám rendezvényre belépéshez). Adatkezelés tárgyát kizárólag olyan adatok képezik, amelyek az IÖCS tevékenységéhez szükségesek, céljainak eléréséhez alkalmasak.

2.) Az IÖCS részére személyes adatot szolgáltathat

a.) az IÖCS képzésére jelentkező személy a képzés megkezdése előtt;

b.) az IÖCS tagja az éves adatfrissítés során;

c.) az IÖCS tagja a Vezetőség, illetve az Etikai Bizottság nem vezetőségi tagjainak kérésére;

d.) adatváltozás bejelentése, adatkiegészítés céljából az IÖCS tagja;

e.) azonosítása és a rendezvényen résztvevők körének megállapítása érdekében az IÖCS zártkörű rendezvényén résztvevő bármely személy.

3.) Az IÖCS képzését megkezdő személyek képzésük megkezdése előtt, valamint az IÖCS tagjai az évközi adatfrissítések során írásban hozzájárulnak, hogy az általuk az IÖCS számára szolgáltatott adatokat az IÖCS Vezetősége teljeskörűen kezelje, a Csoport működéséhez szükséges tevékenységekkel összefüggésben felhasználja, a működés során szervező, vezető pozíciót betöltő személyeknek továbbadja (7. bekezdés c) pont). A képzésben résztvevő személyek képzésük megkezdése előtt hozzájárulnak, hogy az általuk megadott adatokat taggá válásuk után az IÖCS a következő adatfrissítésig teljes körűen kezelje.

4.) Az IÖCS a 2011. évi CXII. törvény 3. § 3. bekezdésében meghatározott különleges adatokat nem gyűjt, nem tárol és nem kezel.

5.) Az IÖCS a tag kifejezett, egyértelmű hozzájárulását követően birtokába jutott adatokat az érintett személy tagsági viszonyának megszűnéséig jogosult kezelni.

6.) Képzésben résztvevő személyek esetében, amennyiben az érintett sikeresen teljesítette a képzést, a tagsági viszony létesülése után adataik kezelésére jelen SzMSz-nek az IÖCS tagok adatainak kezeléséről szóló rendelkezései érvényesek. Amennyiben a képzésben résztvevő személy a képzését megszakítja, abban az esetben az IÖCS köteles az érintett személy adatait a képzés megszakítását követő 8 munkanapon belül saját adatbázisából eltávolítani.

7.) Az 1.) bekezdésben említett adatok tárolása az alábbiak szerint történik:

a.) Az IÖCS a tagoktól (és a képzést elkezdett személyektől) gyűjtött adatokat papír alapon elzárva, illetve elektronikus, megosztott formában (“felhőben”), jelszóval védve tárolja. Az adatok megtekintésére, kezelésére, tárolására a Vezetőség és az Etikai Bizottság nem vezetőségi tagjai jogosultak. Az adatok szűkebb körének kezelésére – csak a tevékenysége ellátása érdekében, az ahhoz szükséges körben – az Elnök felhatalmazása alapján más személy (pl. gebinfőnök a gebintagok vonatkozásában) is jogosult. Az adatkezelők személyéről és az általuk kezelt adatok köréről az IÖCS folyamatos nyilvántartást vezet. Az adatok az adatkezelőkön kívül harmadik személyek számára nem hozzáférhetőek, ide nem értve a törvényben meghatározott eseteket (pl. bírósági megkeresés).

b.) Az adatok elektronikus kezelése erre szolgáló táblázatokban történik. A táblázat az adatokat módosítatlan formában, megjegyzések vagy következtetések hozzáadása nélkül tartalmazza. A kezelt adatokon túlmenően bármilyen más adat, megjegyzés nem kezelhető és tárolható.

c.) A Vezetőség az IÖCS belső működéséhez feltétlenül szükséges esetben egyes adatokat az arra kijelölt, szintén IÖCS tag harmadik személynek meghatározott időre továbbadhatja. A harmadik személy a kapott adatokat nem változtathatja meg, tovább nem adhatja, a Vezetőség által meghatározott idő leteltével azok kezelését a Vezetőségnek átadja, illetve a birtokában lévő adatokat megsemmisíti. A harmadik személy által továbbadott, illetve módosított, nyilvánosságra hozott adatokért az IÖCS felelősséget nem vállal.

8.) IÖCS tag, illetve képzésben résztvevő személy a személyes adatai kezeléséről a Vezetőségtől tájékoztatást kérhet, személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását kérelmezheti. A Vezetőség köteles a kérelemre írásban 15 munkanapon belül válaszolni, törlés kérése esetén azt törölni.

A Csoport éves feladatai

 1. I. Általános feladatok

a.) Az IÖCS általános éves programja a következőképpen áll össze, negyedéves bontásban.

b.) Az alább következő rendezvények közül azok megtartása hagyható el, amelyek nem szerepelnek az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában az IÖCS által megrendezendő vagy az IÖCS társszervezésében megrendezendő feladatként. Nem felsorolt rendezvény beiktatható az éves rendezvénynaptárba.

c.) negyedéves bontás:

i.) első negyedév

– Gyűlés

– téli Vizsgafelejtő a vizsgaidőszak után

– Instruktorképzés kezdete

– Semmelweis Tavaszi Fesztivál

– Semmelweis Karnevál

ii.) második negyedév

– Instruktorképzés záróhétvége

– Tavaszi IÖCS Klub

– Gyűlés

– nyári vizsgefelejtő a vizsgaidőszak után

iii.) harmadik negyedév

– PánInstruktor Piknik

– Gólyatábor

– Ökörsütés

iv.) negyedik negyedév

– Gyűlés

– Őszi IÖCS Klub

– Gólyahajó

– Gólyabál

– Tisztújító Gyűlés

d.) egyes rendezvények sikeres lebonyolítása, valamint az IÖCS céljainak – különös tekintettel az első évre felvett személyek, ill. elsőéves hallgatók segítésére, egyetemi életbe bekapcsolódására, részükre egyes rendezvények megszervezésére – megvalósítása elősegítésére az IÖCS létrehozta az Instruktor Öntevékeny Csoport Egyesületet (nyilvántartási száma: 01-02-0010008, eljáró bíróság: Fővárosi Törvényszék, székhelye: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.).

Az Egyesület alapdokumentuma szerint tevékenysége és nonprofit jellegű működésének célja kifejezetten a Semmelweis Egyetemhez köthető.

 1. Gyűlés

1.) Évközi Gyűlések

a.) Gyűlést az Elnök hívja össze és vezeti le.

b.) Kötelessége Gyűlést összehívni minden, az Instruktor Öntevékeny Csoport egészét érintő témával kapcsolatban, valamint ha a tagok legalább tizenöt százaléka vagy legalább 75 aktív vagy szenior tag azt írásban kéri.

c.) A Csoport minden évben minimum négy Gyűlést tart. A Vezetőség és az Etikai Bizottság további tagjainak mandátuma lejártát megelőzően a Tisztújító Gyűlést úgy kell összehívni, hogy a Vezetőség és az Etikai Bizottság működése folyamatosan biztosított legyen.

d.) Gyűlésen részt vehet minden instruktor, szavazati joggal azonban csak az aktív és szenior tagok rendelkeznek.

e.) Gyűlésen felszólalhat minden tag, azonban szavazást helyben nem kezdeményezhet.

f.) Szavazást a Gyűlésen az Elnök kezdeményezhet. Amennyiben egy aktív vagy szenior tag szeretne szavazást kezdeményezni, akkor 45 naptári nappal a Gyűlés időpontja előtt írásban kell jeleznie azt az Elnöknek, aki legkésőbb 15 naptári nappal a Gyűlés időpontja előtt értesíteni köteles erről a tagságot.

g.) A Gyűlés abban az esetben határozatképes, ha az aktív, illetve szenior instruktorok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott Gyűlés létszámra tekintet nélkül határozatképes.

h.) A szavazati joggal rendelkező tagság kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:

– szabályzat módosítása;

– tisztújítás;

– ezer főt meghaladó új rendezvény szervezéséről döntés;

– etikai bizottság döntése elleni fellebbezésről döntés;

– szenior státuszok jóváhagyása.

2.) Tisztújító Gyűlés

a.) A tagság minden év novemberében választja meg az új Vezetőséget, az Etikai Bizottság nem vezetőségi tagjait, valamint az Év Instruktorát.

b.) Legkésőbb az adott év november hó harmadik csütörtökéig le kell zajlania.

c.) A Tisztújító Gyűlés abban az esetben határozatképes, ha az aktív, illetve szenior instruktorok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott Tisztújító Gyűlés létszámra tekintet nélkül határozatképes.

d.) A gyűlés elején az Elnök megszavaztatja a napirendi pontokat, majd megválasztásra kerül a Szavazatszámláló Bizottság (SZB).

e.) A SZB öt főből áll, közülük egy elnök. A leköszönő vezetőségi tagok nem lehetnek tagjai a SZB-nek. Minden aktív és szenior tag rendelkezik aktív és passzív szavazati joggal a SZB megválasztásában. Amennyiben a SZB tagja jelölteti magát a Vezetőségi tisztségek egyikére, úgy SZB tagsága megszűnik, helyére új tagot választanak.

f.) A szavazatszámláló bizottság elnökének feladata a szavazás szabályszerűségének garantálása, annak levezetése, valamint az eredmény kihirdetése.

g.) A tisztújításon minden aktív, illetve szenior instruktor választó és választható. Jelöléseiket szintén ők adhatják le.

h.) A Vezetőségi posztok megválasztása legfeljebb három fordulós. Az első fordulóban minden tisztségnél a szavazatok abszolút többségét megszerző jelölt a győztes.

i.) Ha egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok több, mint felét, úgy második fordulót kell tartani. A második fordulóban az első fordulóban két legtöbb szavazatot kapott jelöltre, az első helyen többes szavazategyenlőség esetén az összes legtöbb szavazatot kapó jelöltre lehet szavazni. Ebben a körben az egyszerű többséget szerzett jelölt győz.

j.) Szavazategyenlőség esetén harmadik fordulót kell tartani a második forduló résztvevőivel, azzal az eltéréssel, hogy ennek szavazategyenlősége esetén az a jelölt tekintendő megválasztottnak, akire kevesebb “nem” szavazat érkezik. A harmadik forduló eredménytelensége esetén az adott tisztségre történő választásra 8 munkanapon belül új Gyűlést kell összehívni, amelyen bárki jelölhető. A harmadik forduló eredménytelensége esetén az adott tisztségre történő választásra 8 munkanapon belül új Gyűlést kell összehívni az eredeti Gyűléstől számított 15. napon túli, de 30 napon belüli időpontra. Ekkor az új tisztség betöltéséig a feladatot a korábbi tisztségviselő látja el.

k.) Az Év Instruktora címre nincs nyílt jelöltállítási kör. Az aktív, illetve a szenior instruktorok titkos szavazás során szavazatukkal jelölik az általuk érdemesnek ítélt instruktort. A címet a legtöbb szavazatot kapott jelölt kapja. Az Év Instruktora cím elnyerője jogosult megválasztásától a következő választásig birtokolni az Év Instruktora vándorserleget. Következő évben köteles a Tisztújító Gyűlésen személyesen vagy megbízott útján átadni azt a következő évi szavazás nyertesének.

 

l.) A gyűlésekről készült jegyzőkönyvet a Vezetőség köteles kiadni bármely aktív, passzív vagy szenior tagnak, amennyiben az írásban, szóban vagy elektronikus úton kéri. Ennek a kérést követő 30 naptári napon belül meg kell történnie.

m.) Amennyiben évközben mandátumvesztés történik időközi Tisztújító Gyűlést kell kiírni az adott tisztségre 45 naptári napon belül.

n.) Páros tisztségek (képzésszervezők, táborszervezők, bálszervezők) esetén a szavazás páronként történik, azaz a tagok a pár tagjaira együttesen szavaznak. Abban az esetben, ha az egy jelöltnek nincs párja, akkor őt egyedüli indulónak kell tekinteni és úgy kell szavazni, hogy a tagság a jelölt páros(ok) és egyedüli induló(k) közül dönt. Amennyiben a gyűlésen a tagság egyedüli indulót választ meg, akkor a II. rész A. (éves egységek) 1. pont (vezetőség) i.)-j.) alpontja szerint a tisztség betöltésére időközi tisztújító gyűlést kell összehívni.

Felügyeleti szervek, állandó kapcsolatok

1.) Az IÖCS felügyeletét az Egyetem Rektora látja el.

2.) Az Elnök köteles bármely, a Csoporttal kapcsolatos – annak működését lényegesen befolyásoló, vagy az Egyetem működését érintő – információról 15 napon belül vagy a kijelölt időpontban szóban vagy írásban (postai vagy elektronikus úton) tájékoztatni az Egyetem Rektorát, megkeresése esetén az egyetemi szervezetek ellenőrzésére jogosult szervezet – Ellenőrzési Igazgatóság – vezetőjét.

3.) A Csoport és tagjai kötelesek betartani az Egyetem szabályzatait, ennek felügyelete az Elnök feladata és felelőssége.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az Instruktor Öntevékeny Csoport tagjai akaratukkal megegyezőként fogadják el.

 

Budapest, 2017. december 21.

Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük