Adatvédelmi tájékozató a 2018-as Gólyatáborra

Adatkezelési tájékoztató

A Semmelweis Egyetem Instruktor Öntevékeny Csoportja (elérhetősége: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.) (a továbbiakban: „IÖCS”) a www.golya.iocs.hu honlapot üzemeltet saját tagjai valamint a gólyatáborba jelentkezett leendő hallgatók számára és ezen a honlapon kezeli a Semmelweis Egyetem www.golya.iocs.hu-n regisztráló, az első évre felvett leendő hallgatói (a továbbiakban: „Felhasználók”) meghatározott személyes és az alábbiakban meghatározott egyéb adatait. Az adatok kezelésével összefüggésben az IÖCS ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a www.golya.iocs.hu-n általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

Az IÖCS a rögzített adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Az adatkezelés célja

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a www.golya.iocs.hu Felhasználóinak a www.golya.iocs.hu-n keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a gólyatáborban résztvevők nyilvántartása, amelyhez a regisztráló személyek hozzájárulnak.

További adatkezelési cél későbbiekben az egyetemi programokról, illetve egyéb akciókról történő tájékoztatás, amelyre a regisztráló személyek önkéntes hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.golya.iocs.hungólyatáborba regisztráló Felhasználók hozzájárulásávalkerül sor. A Felhasználó hozzájárulását www.golya.iocs.hun,a gólyatáborba történő regisztráció során adja meg. A személyes adatok kezelésére Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a regisztráló Felhasználók kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. A kezelt adatok körével kapcsolatban a www.golya.iocs.hu használata során a Felhasználó a következő adatok rögzítését, kezelését és felhasználását engedélyezi az IÖCS részére:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • születési hely, idő
 • állandó lakcím
 • anyja neve
 • levelezési cím
 • diákigazolvány szám
 • OM azonosító
 • személyi igazolvány szám (annak hiányában: útlevél/vezetői engedély azonosító szám)
 • mobil telefonszám
 • e-mail cím
 • kar (amelyre a Felhasználó felvételt nyert)
 • csoport (amelyik gólyacsoportban a Felhasználó részt vesz a gólyatáborban)

A fenti információkat az IÖCS kizárólag gólyatábor megszervezése, a hallgatók egyetemi életbe integrálása érdekében, hallgatók tájékoztatása, valamint saját statisztikai célokra használja fel. A rendszer csak a Semmelweis Egyetem gólyatábori jelentkezéseinek feldolgozása során rögzített, valamint a csoportbeosztást tartalmazó feltétlenül szükséges adatokat tárolja, mely adatok birtokában a kari gólyatábori szervezők a jogszabályoknak megfelelően tudják lebonyolítani gólyatábort, és a későbbiekben segíteni az Egyetemre beiratkozott Felhasználókat. Az IÖCS a felsoroltakon kívül semmilyen más jellegű adatot, listát nem tárol a Felhasználókról.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A Felhasználó által megadott adatokat az IÖCS a megfelelő elővigyázatossággal tárolja, és kizárólag a gólyatábori jelentkezés, szervezés, valamint a hallgatók egyetemi életbe integrálása céljára (pl.: meghívás Gólyahajó, Gólyabál rendezvényekre, jegyzetbörzéről értesítés, stb.) használja.

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az IÖCS egyes tagjai (ideértve az IÖCS Egyesület és az Egyesület kizárólagos tulajdonában álló Kft. tagjait, munkavállalóit is), férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Az IÖCS a felhasználók által megadott személyes adatokat csak a Semmelweis Egyetem Rektori Titkársága és a Semmelweis Egyetem Kancellári Kabinetje részére továbbítja.

Az IÖCS a felhasználók személyes adatait nem adja át harmadik személy részére, kivéve a jogszabályban előírt hatósági adatszolgáltatási kötelezettséget.

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. A tájékoztatás kéréshez való jog

A Felhasználó az IÖCS következő elérhetőségein keresztül (Instruktor Öntevékeny Csoport 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.; e-mail cím: vezetoseg@iocs.hu) írásban tájékoztatás kérhet arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az IÖCS a Felhasználó kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

2. Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérelmezheti, hogy az IÖCS valamely személyes adatát módosítsa, vagy önmaga módosíthatja. Az IÖCS a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti a Felhasználót.

3. Törléshez való jog

A Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérelmezheti személyes adatainak IÖCS általi törlését.

Amennyiben a személyes adatok törlésének egyéb jogi akadálya nincs, az IÖCS a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti a Felhasználót.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó amennyiben elégedetlen az IÖCS adatkezelési tevékenységével úgy, a Semmelweis Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulthat segítségért a jog@semmelweis-univ.hu elektronikus levélcímen vagy postai úton a 1428 Budapest, pf. 2. címre küldött kérelemmel, a borítékra kérjük írja rá „ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ”

A Felhasználó vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fenn áll.

A Hatóság elérhetőségei:
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.
postai cím: 1530 Budapest, pf. 5.
telefon: 06-1-391-1400
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat is. Az ügy elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük